Deklaracja dostępności Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlobki.lublin.eu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zapewnienie dostępności stron

 • Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony głównej MZŻ i stron żłobków. Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Poruszanie się bez użycia myszki

 • Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona jest zabezpieczona przed kopiowaniem informacji.

 

Stosowanie czytników stron

 • Na dzień sporządzenia oświadczenia strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

 

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

 • Na stronie zespołu są umieszczane informacje w formie aktualności. Natomiast informacje udostępniane na poszczególnych żłobkach, są dostępne tylko dla rodziców posiadających hasło dostępu.

 

Dokumenty

 • Na stronie Zespołu Żłobków umieszczamy pliki do pobrania – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 

Powiększanie strony

 • W naszym serwisie istnieje możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki. Ponadto, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Lewy CTRL plus -/+) umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

 

Zrozumiałość i czytelność treści

 • Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Małys.
 • E-mail: informatyk@zlobki.lublin.eu
 • Telefon: +48 81 466 49 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
 • Adres: Miejski Zespół Żłobków, ul. Wolska 5 20-411 Lublin
 • E-mail: mzz@zlobki.lublin.eu
 • Telefon: +48 81 466 49 91

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek nr 2, ul. Okrzei 11 20-128 Lublin tel. +48 81 747-35-05

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Okrzei 11
 • Budynek posiada duże szerokie wejście.
 • Drzwi wejściowe znajdują się po pokonaniu kilku schodków.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy (Budynek posiada 2 kondygnacje)
 • W budynku nie ma toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Żłobek nie posiada parkingu, miejsce dla osób niepełnosprawnych jest wyznaczone na osiedlowym parkingu. (kilka metrów od budynku)
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. (Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu  do obiektów. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.)

Aplikacje mobilne

 • Miejski Zespół Żłobków nie posiada aplikacji mobilnej.
error: Content is protected !!